Fortsatt satsning på att öka resandet med kollektivtrafiken i Värmland | Region Värmland

Fortsatt satsning på att öka resandet med kollektivtrafiken i Värmland

[PRESSMEDDELANDE] Region Värmlands kollektivtrafiknämnd har beslutat om ett förslag till trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken i Värmland 2014-2018.

Att öka resandet med kollektivtrafiken är fortsatt prioriterat. Det ska bli ännu enklare att pendla till arbete och studier. Utgångsläget är bra, Värmland hamnar på en tredje plats i en undersökning om landets nöjdaste kunder. Kollektivtrafiken är också väl utbredd i länet och Karlstads lokaltrafik är välordnad. Men fortfarande finns en stor potential att öka antalet resor. Målet är att kollektivtrafiken ska fortsätta utvecklas med fokus på resenärernas behov av vardagsresor.
– Kollektivtrafiken är viktig för att skapa goda förutsättningar för den regionala utvecklingen. Den spelar en viktig roll för en hållbar samhällsutveckling, säger Mats Sandström, ordförande i Kollektivtrafiknämnden.
Kollektivtrafiken ska ge goda möjligheter till arbetspendling men också bidra till att uppnå regionala och nationella miljömål för transporter. Fler värmlänningar ska se kollektivtrafiken som ett attraktivt och säkert sätt att resa på och välja bussen eller tåget istället för bilen. För att uppnå det nationella målet om en fordonsflotta fri från fossila bränslen år 2030 såväl som det regionala målet om ett klimatneutralt Värmland år 2030 är ett ökat kollektivt resande en förutsättning.
Beslutet om trafikförsörjningsprogrammet i Kollektivtrafiknämnden har föregåtts av en remissrunda där 34 remissvar har lämnats in. Samtliga remissinstanser har instämt i målområdena i programmet. Kommunernas och landstingets främsta invändning har handlat om finansieringen av kollektivtrafiken.
Den 8 mars ska regionfullmäktige ta beslut om programmet. Då tas också beslut om finansiering för kollektivtrafiken till och med 2016. Beslut om finansiering för 2017-2018 tas under hösten.
Sedan den 1 januari 2012 är Region Värmland regional trafikmyndighet med ansvar för kollektivtrafiken i länet. Ansvaret för tidtabeller, löpande driftsfrågor och att upphandla och teckna avtal om kollektivtrafiken ligger fortfarande på Värmlandstrafik och Karlstadsbuss som tar beslut i de frågorna på delegation från Region Värmland.

Kontaktpersoner:
Mats Sandström, ordförande Kollektivtrafiknämnden (S), tel 054-61 43 97, e-post:mats.sandstrom@liv.se
Peter Wretman, chef för Enheten för kollektivtrafik, tel 054-701 11 00, e-post: peter.wretman@regionvarmland.se