Här är förslaget till Värmlandsstrategi | Region Värmland

Här är förslaget till Värmlandsstrategi

[PRESSMEDDELANDE] Minskad arbetslöshet. Inflyttning istället för utflyttning. Höjd utbildningsnivå och snabbare kommunikationer till exempelvis Oslo. Det är några av de mål som sätts upp i det förslag till Värmlandsstrategi som nu går ut på remiss. Målet för inflyttning är till exempel att vi i Värmland ska ha en nettoinflyttning på 5 000 personer år 2020. Totalt finns det 30 mätbara mål i Värmlandsstrategin, mål som kommer att följas upp regelbundet.

Förslaget till Värmlandsstrategi utgår från åsikterna från de över 1 000 värmlänningar som deltagit inför skrivandet, men också från analyser och forskningsresultat om vad som driver på tillväxten i regioner som Värmland.
Förslaget till Värmlandsstrategi ska nu ut på remiss till bland annat Värmlands kommuner och Landstinget i Värmland. Strategiförslaget kommer också läggas ut regionvarmland.se där alla som vill kan läsa och lämna åsikter.
Värmlandsstrategin lyfter fram fyra viktiga utvecklingsområden; Livskvalitet för alla, Fler och starkare företag, Höjd kompetens på alla nivåer och Bättre kommunikationer. Inom varje område finns förslag på åtgärder som tillsammans ska göra att Värmland utvecklas och lever upp till de mätbara målen, exempelvis när det gäller inflyttningen, företagandet och antalet som har jobb.
Visionen för framtidens Värmland föreslås bli Ett skönare liv. Med det menas i förslaget att det ska finnas bra utbildning som leder till jobb. Barnens framtid ska stå i fokus och alla ska ha samma möjligheter oavsett kön, bakgrund och sexuell läggning. Visionen innebär också att hela Värmland ska utvecklas, genom en driftig landsbygd och genom att Karlstad bidrar till utvecklingen även i resten av länet.
Tanken med att ha en vision är att den ska förmedla en positiv och gemensam framtidsbild som inspirerar och skapar handlingsberedskap.
Catarina Segersten Larsson, 1:e vice ordförande i Region Värmland, ser positivt på en ny och ännu mer handlingsinriktad strategi:
– Det är nödvändigt att vi i Värmland nu kraftsamlar för att skapa en mer positiv utveckling och tillsammans bestämmer vad vi ska prioritera. Konkurrensen från de andra regionerna i Europa blir allt hårdare, och vi måste kunna enas när det gäller vissa avgörande frågor.
Claes Pettersson, vice ordförande i Region Värmland, betonar vikten av en strategi som enar Värmland och blir ett verktyg i vardagen:
– Värmlandsstrategin utgör vår gemensamma grund och det är viktigt att exempelvis alla kommuner nu jobbar vidare utifrån den i sitt eget planarbete.

Fakta
– Alla regioner i Sverige har i uppdrag från regeringen att ta fram en så kallad regional utvecklingsstrategi.
– Värmlandsstrategin ersätter den gamla regionala utvecklingsplanen Värmland växer – och känner inga gränser.
– Strategin utgår från EU:s utvecklingsstrategi Europa 2020
– Den utgår också från åtta av Värmlands styrkor som behöver utvecklas och lyftas fram: 1. Välkomnande och öppet, 2. Länken till Oslo, 3. Berättartraditionen, 4. Skog, 5. Vänern, 6. Karlstad, 7. Internationellt näringsliv, 8. Samarbete.
– Grunden för Värmlandsstrategin är dels en analys av omvärldsfaktorer och av regionens möjligheter och utmaningar, dels åsikterna från över 1 000 värmlänningar som deltagit i referensgrupper eller andra forum. Den utgår också från kommunernas och landstingets befintliga strategier och handlingsplaner.
– Det sista politiska beslutet om Värmlandsstrategin tas i regionfullmäktige den 8 november 2013.