Nya perspektiv för värmlänningarnas bästa | Region Värmland

Nya perspektiv för värmlänningarnas bästa

[PRESSMEDDELANDE] Den 23 – 24 maj träffades ledande politiker och tjänstemän i landstinget och länets 16 kommuner i Sunne för att söka gemensam kunskap om medborgarna i länet.

På länets åttonde seminarium inom utvecklingsarbetet Nya perspektiv, som samordnas av Region Värmland, presenterades resultat från gemensamt uppsatta mål och utmaningar.
– Åter igen har 140 ledande politiker och tjänstemän träffats för att ta gemensamt ansvar för länets utveckling och välfärd. Detta är en viktig tillväxtfråga för Värmland. Tillväxt förutsätter goda uppväxtvillkor för våra barn och unga, där forskning visar att den enskilt viktigaste faktorn för ett gott liv är att barnen klarar grundskolan, säger Catarina Segersten Larsson, regionråd och ordförande i politiska styrgruppen Nya perspektiv.
Sedan 2007 har kommunerna och landstinget fokuserat insatser på fyra utmaningar; den sårbara familjen, psykisk hälsa, riskbruk och riskbeteende och äldes hälsa. Inom utmaningarna presenterades bland annat följande resultat på seminariet:
Den sårbara familjen
Något färre unga är behöriga att söka till gymnasiet jämfört med 2011. Målet är en ökning från 90 % (2010) till 97 % (2015).

Psykisk hälsa
Antalet kvinnor mellan 18 – 25 år med nedsatt psykisk hälsa har minskat från 36 % (2008) till 30 % (2012), vilket har uppfyllt målet för 2012. Nytt uppställt mål är en minskning med ytterligare 5 % vid nästa mätning år 2016.
Resultatet bland männen är en liten förbättring jämfört med 2011. Målet är en minskning från 17 % (2012) till 15 % år (2016).
Riskbruk och riskbeteende
Andelen överviktiga barn i åldern 5,5 år har minskat något jämfört med 2011.
Karies bland 12-åringar har minskat något jämfört med 2011.
Antalet klamydiasmittade i åldrarna 15 – 29 år har minskat något jämfört med 2011.
Andelen ungdomar i gymnasiets första årskurs som röker har blivit något färre, antalet snusare är däremot oförändrat jämfört med 2011.

Äldres hälsa
Antalet personer som får olämpliga läkemedel eller kombination av läkemedel har minskat något jämfört med 2011.
Färre fallolyckor för personer som är 80 år och äldre, men fortfarande hamnar länet under riksgenomsnittet.
– Vi är glada över att det politiska målet för unga kvinnors psykiska hälsa, som vi fastställde 2008, nu är uppfyllt men det finns all anledning att intensifiera arbetet med att förbättra den psykiska hälsan för både kvinnor och män, säger Ulric Andersson, politiska styrgruppen Nya perspektiv.

Kontaktpersoner från politiska styrgruppen Nya perspektiv:
Catarina Segersten Larsson, Region Värmland, tel. 054-701 10 12
Den sårbara familjen:
Elisabeth Kihlström, Landstinget i Värmland, tel.054-61 41 11
Äldres hälsa:
Sten Fransson, Arvika kommun, tel. 070-320 39 62
Psykisk hälsa:
Ulric Andersson, Landstinget i Värmland, tel. 054-61 41 26
Riskbruk och riskbeteende:
Ingela Wretling, Karlstads kommun, tel. 054-540 12 80

Fakta om utvecklingsarbetet Nya perspektiv
Region Värmland, Värmlands 16 kommuner och Landstinget i Värmland arbetar tillsammans för att värmlänningarna ska kunna ha ett bra liv i Värmland genom utvecklingsarbetet Nya perspektiv. Arbetet förstärker de dagliga insatser som görs inom kommuner och landsting. De fyra områden man valt att arbeta med är äldres hälsa, riskbruk och riskbeteende, psykisk hälsa och den sårbara familjen. Värmlänningarna märker resultat genom att man får rätt stöd eller service oavsett om man vänder sig till skolan, vården eller omsorgen.