EU-kommissionens nya cirkulära ekonomipaket | Region Värmland

EU-kommissionens nya cirkulära ekonomipaket

[NYHET] Den 2 december presenterade EU-kommissionen ett nytt omfattande paket om cirkulär ekonomi med syfte att skapa fler arbeten, ökad konkurrenskraft och en hållbar tillväxt. 

När Juncker-kommissionen tillträdde år 2014 drogs den tidigare handlingsplanen för EU:s cirkulära ekonomi in, eftersom den inte ansågs ambitiös nog. Kommissionen menar att denna nylansering innehåller både starkare lagförslag och tydligare strategier.

Handlingsplanen innehåller bland annat förslag som ska bidra till:

  • En halvering av matsvinnet till år 2030.
  • En reviderad förordning om gödselmedel som ska underlätta erkännandet av ekologiska och avfallsbaserade gödselmedel. 
  • En ökad återanvändning av vatten.
  • En ökad återanvändning av plastprodukter. 

– Paketet innehåller en trovärdig och ambitiös strategi för bättre avfallshantering i Europa och stödåtgärder som omfattar produktens hela livscykel. Denna blandning av smart lagstiftning och incitament på EU-nivå kommer att hjälpa företag, konsumenter och nationella och lokala myndigheter att driva denna omvandling, säger EU- kommissionens vice ordförande Frans Timmermans i samband med lanseringen. 

Trots kommissionens positiva inställning finns det kritiker som menar på att handlingsplanen inte är tillräcklig. Bland annat riktas kritik mot att målet med återvinningsgraden från hushållens avfall har sänkts från 70 procent till 65 procent till och med år 2030. Kritik har även riktats mot att flera länder får en tidsförlängning på sina återvinningsmål. 

Region Värmland har ett uttalat mål om att arbeta aktivt och sträva efter att vara en ledande aktör i övergången till den cirkulära ekonomin. Regionen ser omställningen som en nyckel till både ekonomisk tillväxt och minskad miljöpåverkan. Region Värmland har därför agerat på EU-kommissionens samråd om cirkulär ekonomi med ett tydligt ställningstagande om den avgörande rollen som övergången från fossila till biobaserade produkter och drivmedel bör spela i strategin. 

Bakgrund
Den cirkulära ekonomin (ibland även kallad ”kretsloppsekonomin”) handlar om att minska avfallet och skydda miljön, men också om en djupgående omvandling av hur hela vår ekonomi fungerar. Syftet med den cirkulära ekonomin är att återvinna och återanvända så stor del av avfallsmaterialet som möjligt. Detta kräver att material och produkter anpassas efter förmågan till återanvändning och energiutvinning. 

För mer information, se EU-kommissionens hemsida.

Nedan kan du läsa Region Värmlands positionspapper om cirkulär ekonomi (på engelska). 

Position Paper on Circular Economy Region Värmland (öppnas i nytt fönster)