Regionstyrelsen i korthet 160825 | Region Värmland

Regionstyrelsen i korthet 160825

[PRESSMEDDELANDE] Vid regionstyrelsens sammanträde 25 augusti beslutades bland annat om att ge medel till två projekt. Vid sammanträdet informerades styrelsen om en förfrågan om att delfinansiera en flyglinje mellan Karlstad och en internationell hubb. Ett ärende om ett samarbetsprojekt med FBK återremitterades.

Information om upphandling av flyglinje mellan Karlstad och internationell hubb
Regionstyrelsen fick vid sammanträdet information om att Karlstad Airport avser att upphandla en flyglinje mellan Karlstad och en internationell hubb i Europa.
Regiondirektören berättade att eftersom en sådan linje är viktig för Värmlands utveckling har Region Värmland undersökt vilka alternativ som skulle kunna vara möjliga för att få till stånd en långsiktigt hållbar lösning där avtal och kostnader är tydliga. Slutsatsen är att en upphandling är den metod som bäst svarar mot de kraven.
Region Värmland avser att ta fram ett förslag till en avsiktsförklaring om att dels medfinansiera en sådan linje, dels bidra med upphandlingskompetens under upphandlingen. Regionstyrelsen kommer vid nästa sammanträde, den 22 september, ta ställning till förslaget. Eftersom detta var ett informationsärende fattade regionstyrelsen idag inget beslut i denna fråga.

Projektägarskap för The Bioeconomy Region 
Regionstyrelsen beslutade att Region Värmland blir svensk projektägare för The Bioeconomy Region. Intentionen är att Region Värmland tillsammans med Region Dalarna tillsammans med fylkeskommunerna Östfold, Akershus, Hedmark och Oppland ska ansöka om ett projekt med detta namn ur EU:s gränsregionala Interreg-program Interreg Sverige–Norge. Regionstyrelsen gav i samband med styrelsemötet regiondirektören i uppdrag att fortsätta arbetet med att lämna in denna ansökan.

Medel till projektet ”Bästa vänner 2”
Regionstyrelsen beslutade att återremittera ansökan från Studiefrämjandet Örebro och Värmlands län om medel till projektet ”Bästa vänner 2”.

Medel till projektet ”Gemensamma krafter för värmländsk industri”
Regionstyrelsen beslutade att bevilja medel till IUC Stål & Verkstads projekt ”Gemensamma krafter för värmländsk industri” 1 185 000 kronor. Medlen tas från statliga regionala utvecklingsmedel och från regionala utvecklingsmedel. Syftet är att slå samman verksamheterna Stål & verkstad och IUC Wermland AB. Målet är att skapa en långsiktig bärkraftig organisation som i samarbete med offentlighet och akademi tillvaratar industriella företags intressen och utvecklingspotential.

Medel till projektet ”Omställning till en ansvarsfull skoglig bioekonomi”
Regionstyrelsen beslutade att bevilja Karlstads universitets projekt ”Omställning till en ansvarsfull skoglig bioekonomi” 1 425 000 kronor. Projektet är en del av Akademin för smart specialisering. Medlen tas från statliga regionala utvecklingsmedel och universitetet ska bidra med lika mycket. Projektet syftar till att utveckla det nuvarande regionala innovationssystemet i Värmland i omställningen till en hållbar skoglig bioekonomi, där även det civila samhället ges möjlighet att delta. Projektet syftar också till att bidra med kunskap om en omställning till en hållbar skoglig bioekonomi för hela samhället. Det handlar inte bara om att ställa om produktionen inom näringslivet utan kräver även en omställning av konsumtionsvanor.

Medel till projektet ”Schystare kommunikation”
Regionstyrelsen beslutade att återremittera ärendet om samverkansprojektet ”Schystare kommunikation” tillsammans med Färjestad BK. Regionstyrelsen konstaterade att det är ett viktigt projekt, men den vill att förslaget utvecklas vad gäller formen.

Kontakt
Tomas Riste, regionråd, Region Värmland, 054-701 10 10
Stina Höök, regionråd, Region Värmland, 054-701 10 11