State of the Union 2016 | Region Värmland

State of the Union 2016

[NYHET] Idag den 14 september höll EU-kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, sitt årliga tal om tillståndet i EU inför Europaparlamentet i Strasbourg. Talet är EU-kommissionens bidrag till det informella toppmötet i Bratislava senare i veckan och inledningen på dialogen med Europaparlamentet och rådet om EU-kommissionens arbetsprogram för 2017.

Juncker inledde sitt tal med en redogörelse för de största utmaningarna EU står inför, där han nämnde populism och sociala orättvisor som de viktigaste. Juncker betonade att populism inte löser några problem utan endast skapar nya.

Gällande Brexit, sa Junker att EU-kommissionen respekterar men beklagar Storbritanniens beslut att lämna unionen. Han betonade dock att EU-samarbetet som helhet inte ligger i farozonen men bad Storbritannien att snarast möjligt komma in med sin officiella ansökan om utträde ur Unionen. Junker sa också att EU:s framtida relation med Storbritannien inte får betyda fri tillgång, eller som han kallade ”à la carte-tillgång”, till den inre marknaden.

I frågan om flyktingkrisen sa Juncker att ”vi har börjat urskilja solidaritet hos EU:s medlemsländer men mer behöver göras”. Gällande bekämpning av terrorism betonade Juncker vikten i ett vidare informationsutbyte mellan medlemsstaternas polismyndigheter. Han föreslog också att EU bör stärka Europols befogenheter, och framförde ett förslag från EU-kommissionen om en europeisk försvarsfond.

Juncker uppmanade också till att EU snabbt måste ta sig an ett flertal andra utmaningar, bland annat måste EU ratificera klimatavtalet som slöts i Paris, bekämpa skatteflykt, ingå fler frihandelsavtal, garantera tillgång till snabbare Internet i medlemsstaterna, samt investera mer i jobbskapande åtgärder.  

Pressmeddelandet från Kommissionen hittar ni här.