Estland ny ordförande i europeiska ministerrådet | Region Värmland

Estland ny ordförande i europeiska ministerrådet

[NYHET] Den 1 juli tog Estland för första gången över klubban som ordförande för europeiska ministerrådet.

Ordförandeskapet för ministerrådet roterar mellan EU:s medlemsländer under sex månader i taget. Ordförandeskapen organiseras i grupper om tre, i en så kallad ordförandeskaps-trio, där de tre medlemsländerna som innehar ordförandeskapen efter varandra samarbetar extra mycket. Estland är det första landet i en ny trio, följt av Bulgarien som innehar ordförandeskapet mellan 1 januari – 30 juni 2018 och Österrike som kommer att inneha ordförandeskapet 1 juli – 31 december 2018.

Estland har fyra huvudprioriteringar under ordförandeskapet:

  • en öppen och innovativ europeisk ekonomi
  • ett säkert Europa
  • ett digitalt Europa
  • ett inkluderande och hållbart Europa.

Inom ramen för prioriteringen ”en öppen och innovativ europeisk ekonomi” kommer ordförandeskapet att fokusera på att stärka EU:s fyra friheter (fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och människor). Estland vill även lansera förhandlingar angående gränsöverskridande MOMS-system, samt fortsätta arbetet gällande kommissionens vinterpaket, med förslag gällande ökad integrering av EU:s energimarknader.

Under rubriken ”ett säkert Europa” kommer det estländska ordförandeskapet bland annat att arbeta för att stärka säkerheten inom EU och framförallt inom Schengen-området, fortsätta arbetet som inletts runt en modernisering av det gemensamma europeiska asylsystemet, samt stärka EU:s roll på den globala arenan.

Under prioriteringen ”ett digitalt Europa” vill Estland fortsätta arbeta för att EU ska göra framsteg gällande implementeringen av strategin för den digitala inre marknaden, och särskilt fokus kommer att läggas på arbetet som görs gällande gränsöverskridande e-handel och e-tjänster, samt ehälsa.  Det kommer även att hållas ett toppmöte på temat digitalisering i Tallinn i september.

Slutligen, så kommer prioriteringen ”ett inkluderande och hållbart Europa” att fokusera på frågor rörande lika möjligheter och tillgång till utbildning och sysselsättning, men även på de förslag inom ramen för vinterpaketet som fokuserar på miljö- och energifrågor.

För att läsa hela programmet för det Estländska ordförandeskapet, se här.