Förslag för kollektivtrafikens organisering och finansiering på remiss | Region Värmland

Förslag för kollektivtrafikens organisering och finansiering på remiss

[NYHET] Ansvaret för den värmländska kollektivtrafiken samlas i den regionkommun som planeras att bildas 2019 och regionkommunen och Värmlandskommunerna skatteväxlar för att finansiera bytet av ansvar. Det är huvuddragen i det förslag som nu skickas ut på remiss till kommunerna.

Den värmländska kollektivtrafikens framtida organisering och finansiering har utretts under det gångna året och olika alternativ har ställts mot varandra. Utgångspunkterna har varit att dels stärka styrningen av verksamhet och ekonomi, dels skapa bättre samordning med övriga lokala och regionala utvecklingsprocesser. Utifrån utredningen har en arbetsgrupp med representanter från Landstinget i Värmland, Region Värmland och sex kommuner tagit fram ett förslag som på torsdagen låg på regionstyrelsens bord.

Enligt förslaget ska ansvaret för den värmländska kollektivtrafiken samlas i den regionkommun som planeras att bildas 2019 genom en sammanslagning av Landstinget i Värmland och Region Värmland.

Med förslaget får regionkommunen ett samlat grepp om ägarfrågor, trafikfrågor och finansiering samtidigt som den har beskattningsrätten, alltså förutsättningen för finansieringen.

Ett annat viktigt argument för den lösningen är att kollektivtrafiken i Värmland då får en effektiv koppling till arbetet med regional utveckling, ett ansvarsområde som kommer att ligga på regionkommunen.

För att stärka kommunernas inflytande över kollektivtrafiken vill arbetsgruppen att samråd och samverkan regleras i en överenskommelse mellan regionkommunen och kommunerna, eftersom kommunernas inflytande är viktigt. En sådan överenskommelse föreslås tas fram under arbetet med att bilda en regionkommun.

Eftersom kommunerna idag delvis finansierar kollektivtrafiken med skattemedel krävs en skatteväxling för att en regionkommun ska kunna ta över ansvaret. Det innebär att de 16 kommunerna minskar sin skatt motsvarande kostnaden för kollektivtrafiken och regionkommunen ökar sin med lika mycket.

Regionstyrelsen skickar nu förslaget på remiss till kommunerna och landstinget. Senast 6 november ska svaren vara inne.

Remissförslag och bilagor

Missiv – Remiss framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland (pdf, 520 kB)

Bilaga 1 – Remiss (pdf, 60 kB)

Bilaga 2 – Inriktning fortsatt beredning (pdf, 68 kB)

Bilaga 3 – Skatteväxling av kollektivtrafiken i Värmlands län (pdf, 205 kB)