State of the Union enligt Juncker | Region Värmland

State of the Union enligt Juncker

[NYHET] Varje höst håller den Europeiska kommissionens ordförande ett tal om vilket skick EU befinner sig i och hur unionens framtid kan komma att se ut. Idag var det dags för årets upplaga och talet framfördes av Jean-Claude Juncker i Europaparlamentet i Strasbourg. 

Juncker inledde talet med att beskriva vad kommissionen och den Europeiska unionen har utfört under året som gått. Juncker menar att det sker framsteg varje dag och att EU visar på en stark sammanhållning mellan medlemsländerna. Tillväxten ökar och arbetslösheten sjunker, och Juncker anser att det är avgörande för EU att fortsätta att utnyttja den positiva effekten för att EU ska bli ännu starkare. Juncker presenterade även olika initiativ som handlar om hur EU kan förbättras. Juncker menar att det är viktigt att förstärka och utveckla handelsprogrammet med fler handelspartners. Europa ska ta den ledande rollen i kampen mot klimatförändringar och Juncker vill också se ett bättre utrustat EU gällande migration. Som exempel nämndes upprättandet av fler lagliga vägar in i EU för flyktingar, men samtidigt ska de som inte har rätt att vara i EU utvisas. 

Under våren introducerade kommissionen fem reflektionspapper på hur framtiden för EU kan komma att formas. Nu är det enligt Juncker läge att ta steget från reflektion till handlande. Juncker annonserade därför ett sjätte scenario om hur han personligen vill se ett framtida EU. Tre principer ligger som grund för hans framtidsbild: frihet, lagstyre och jämlikhet. EU ska baseras på frihet, det ska motverka diktaturer och medlemsländerna måste respektera de beslut som tas av EU-domstolen. Det ska också finnas en starkare jämlikhet mellan medlemsländerna, där alla medborgare ska få tillgång till exempelvis vaccin. Juncker menar att dessa tre principer utesluter ett turkiskt medlemskap.

Juncker ser ett framtida EU med en gemensam valuta i hela unionen samt inkluderar en social pelare för att skapa rättvisa förutsättningar för arbetare och undvika social dumpning. Juncker vill se en EU-minister som jobbar med finans- och valutafrågor och han vill också slå ihop ordförandeskapet för kommissionen och rådet. 

Se hela talet här.