Ny upplaga av "På gång inom EU" | Region Värmland

Ny upplaga av ”På gång inom EU”

[NYHET] Sveriges kommuner och landsting (SKL) har utkommit med höstens upplaga av ”På gång inom EU”. I rapporten skriver SKL om aktuella EU-frågor som påverkar regioner, kommuner och landsting i Sverige.

Likt vårens upplaga så inleds rapporten med en introduktion över SKL:s prioriterade frågor 2017. Det är SKL:s styrelse som har antagit totalt åtta prioriterade EU-frågor. Frågorna berör områden som exempelvis en europeisk pelare för sociala rättigheter, sammanhållningspolitiken efter 2020, samt att det kommunala och regionala perspektivet respekteras på EU-nivå.

I rapporten skriver SKL att Brexit präglar samtliga diskussioner i Bryssel oavsett vilken fråga det gäller, och att Brexit kommer att påverka viktiga frågor som EU:s långtidsbudget och sammanhållningspolitiken. Hur framtiden kommer att se ut gällande t.ex. sammanhållningspolitiken är därför svårt att uttala sig om. Idag motsvarar sammanhållningspolitiken ungefär en tredjedel av EU:s budget och SKL menar att det finns en risk att den budgeten kommer att minska kraftigt. SKL kommer att följa upp och se hur Brexitförhandlingarna kan komma att påverka kommunerna, landstingen och regionerna i Sverige.

SKL skriver också om kommissionens förslag om en etablering av en social pelare. Pelaren grundar sig på 20 principer inom områden som arbetsmarknad och social trygghet. Detta är ett förslag som kommer att ha en påverkan på många områden där regioner och kommuner har ett stort ansvar. SKL ser positivt på att kommissionens försök att lyfta socialpolitiska frågor till EU-nivå, och SKL vill också se en tydligare jämställdhetsaspekt i samtliga målsättningar och principer gällande den sociala pelaren. Kommissionen önskar att samtliga medlemsländer och EU-parlamentet ställer sig bakom idén om en social pelare innan årsskiftet. Förhandlingarna har inletts i parlamentet och i ministerrådet. 

SKL genomförde 2010 en studie som fastslog att ungefär 60 procent av alla beslut som fattas i kommunfullmäktige påverkas av beslut som var fattade på EU-nivå. Under hösten kommer SKL att presentera en uppdaterad rapport om EU:s inflytande i lokalpolitiken, som också kommer att fungera som inspiration för hur kommuner, landsting och regioner kan påverka beslut som fattas inom EU.

Läs hela rapporten här.