Beslut om kollektivtrafiken | Region Värmland

Beslut om kollektivtrafiken

[REGIONBILDNING] Ett enigt landstingsfullmäktige sa vid sitt möte den 12 mars ja till ett förslag om framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland.

Den värmländska kollektivtrafikens framtid har utretts under det gångna året. Utgångspunkterna har varit att dels stärka styrningen av verksamhet och ekonomi, dels skapa bättre samordning med övriga lokala och regionala utvecklingsprocesser.

Förslaget innebär att den nya regionen (som bildas när landstinget och kommunalförbundet Region Värmland går samman 1 januari 2019) blir ensamt ansvarig för kollektivtrafiken i Värmland och tillika kollektivtrafikmyndighet. Ett av argumenten är att regionen får ett samlat grepp om ägarfrågor, trafikfrågor och finansiering samtidigt som den har beskattningsrätten, alltså förutsättningen för finansieringen. Ett annat argument är att kollektivtrafiken får en effektiv koppling till arbetet med regional utveckling, ett ansvarsområde som också kommer att ligga på regionen.

Förslaget innebär att det ska genomföras en skatteväxling på 2016 års utfall med mellankommunal utjämning på fem år. Bakgrunden är att kommunerna i dag delvis finansierar kollektivtrafiken med skattemedel. För att regionen ska kunna ta över ansvaret krävs därför en skatteväxling som innebär att de 16 kommunerna minskar sin skatt motsvarande kostnaden för kollektivtrafiken och regionen ökar sin med lika mycket.

Enligt förslaget blir regionen även ensam ägare till Värmlandstrafik AB.

För att förslaget ska bli verklighet krävs dock att även samtliga kommuner fattar samma beslut som landstinget.

Idag är kommunalförbundet Region Värmland kollektivtrafikmyndighet och ägare av Värmlandstrafik AB.