Arbetsgruppen för området riskbruk/riskbeteende

Arbetsgruppen för utmaningen “Riskbruk och riskbeteende” ska ta initiativ till utvecklingsinsatser på området utifrån behov och mål. Gruppen är tvärprofessionell och består av representanter från kommuner och Landstinget i Värmland.

Inriktningar

För att underlätta huvudmännens samverkan för att aktivt uppmärksamma riskbruk och riskbeteende i kontaker med elever, klienter, patienter och brukare ska den regionala ANDT-strategin ska vara vägledande för det förebyggande arbetet. 

Utmaning Riskbruk och riskbeteende ska eftersträva ett närmare samarbete med länsstyrelsens ANDT-handläggare och kommunernas ANDT-samordnare eller motsvarande. 

Huvudmännen ska i samverkan aktivt uppmärksamma riskbruk och riskbeteende i kontaker med elever, klienter, patienter och brukare. 

Övervikt och fetma hos barn och unga i Värmland ska förebyggas och andelen fysiskt aktiva skall öka. ”Strategidokumentet för att förebygga övervikt samt främja goda matvanor och fysisk aktivitet hos barn och ungdomar i Värmland” ska vara vägledande. 

Spridningen av HIV och STI skall begränsas inklusive konsekvenserna av dessa infektioner för den enskilde och för samhället. Strategidokumentet ”HIV/STI-förebyggande arbete i Värmland” med målgrupp ungdomar och unga vuxna ska vara vägledande. 

Andelen som röker i den värmländska befolkningen ska minska. 

Andelen personer med riskbruk av alkohol skall minska i alla åldersgrupper, och debutåldern för alkoholanvändning skall höjas. 

Andelen ungdomar som avstår från narkotika ska öka. 

För att upprätthålla kvalitet i det brukar- och patient nära arbetet ska uppbyggd struktur för kompetensutveckling i Motiverande Samtal (MI) för länet vidmakthållas.

Ordförandena har ordet

“Arbetsgruppen vill öka förståelsen för vinsterna med ett mer strukturellt inriktat förebyggande arbete. Flera vetenskapligt beprövade metoder finns och dessa bör utgöra grunden för det förebyggande arbetet i länet. Arbetsgruppen ser därför en samverkan kring ANDT-frågor som nödvändig för att positiva förebyggande resultat på gruppnivå och generell nivå ska bestå. En sådan ANDT-samverkan kan också fånga upp de allt större problem vi ser med ökad exponering av olika former av droger.”

Arbetsgruppen

  • Per Söderberg, chef socialförvaltningen Hammarö, ordförande
  • Carolyn Isaksson verksamhetschef länsgemensam psykiatri landstinget, ordförande
  • Eva Hamnebo, kostchef, Grums verksamhetchef
  • Åsa Andersson, verksamhetschef, IFO/LSS, socialförvaltningen, Filipstad
  • Lisa Brunzell, folkhälsostrateg, Landstinget i Värmland
  • Jennie Forsgren, enhetschef , Vårdcentralen Skåre, Karlstad

Kontakt

Per Söderberg
E-post: per.soderberg@hammaro.se

Carolyn Isaksson
E-post: carolyn.isaksson@liv.se